REGLAMENT

ARTICLE 1. HORARI

LLEIDA NIGHT RUN 2019

El divendres dia 19 de juliol de 2019 es celebrarà la VII edició de la Lleida Night Run, proba urbana i nocturna que es disputarà pel Turó de la Seu Vella de Lleida. Amb sortida a les 22:00h, el temps màxim per completar el recorregut serà de 2h, donant per tancada la cursa a les 24:00h.

La prova està organitzada per GoGoGoRunners, amb el recolzament del Consorci del Turó de la Seu Vella i La Paeria, Ajuntament de Lleida.

Els dorsals (amb xip) i bossa dels corredors s’entregaran el dijous de 17h a 19:30h a la Capella de Jesús – Seu Vella i, el mateix dia de la prova, de 11:00-14:30h a la Capella de Jesús – Seu Vella i, a la Plaça de la Sardana a partir de les 17:30h i fins les 20:30h, al punt de sortida de la cursa. 

ARTICLE 2. PARTICIPACIÓ

LLEIDA NIGHT RUN 2019

Podran prendre part en aquesta prova els majors de 14 anys que ho desitgin, sempre i quan estiguin correctament inscrits, tant en temps com en forma.

Els menors d’edat presentaran una autorització paterna, que podràn desacarreagar de la web oficial els dies previs a la cursa.

ARTICLE 3. DISTÀNCIA I RECORREGUT

LLEIDA NIGHT RUN 2019

La prova es disputarà sobre un recorregut de 7 km aproximats, totalment urbans i sobre superfície d’asfalt i terra. La sortida i arribada estaran localitzades al Turó de la Seu Vella, a la Plaça de la Sardana. La Organització es reserva el dret de canviar el recorregut.

Hi haurà un avituallament, aproximadament, a sobre la font del Tritó. És obligatori l’ús de frontal o lot durant el recorregut.

El recorregut complert es pot consultar a la pàgina web:

www.lleidanightrun.com

ARTICLE 4. CATEGORIES

LLEIDA NIGHT RUN 2019

S’estableixen les següents categories:

Categories individuals (anys el dia de la prova)

– Absoluta (F1, M1)

Categories veterans (5 categories femenines/masculines)

– Sub-23 (14-23 anys). F i M.

– Sènior (24-39 anys). F i M.

– Veterans/es A (40-49 anys) .F i M.

– Veterans/es B (50-59 anys).F i M.

– Màsters (+60 anys).F i M.

Club més nombrós

L’Organització es reserva el dret de sol•licitar la documentació on consti l’edat dels participants, pertinença a grup, club o associació, etc. El participant, en cas de negar-se a entregar els documents que ho acreditin, podrà ser desqualificat.

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS

LLEIDA NIGHT RUN 2019

Les inscripcions estaran obertes a partir del dia 11 de juny de 2019, fins el 18 de juliol de 2019 a les 23h, o fins que s’arribin a 500 inscripcions, a través de la web de la cursa.

Preu d’inscripció: 13 euros

Pàgina web: https://www.lleidanightrun.com

Un cop la inscripció sigui efectiva, no es retornarà l’import en cap cas.

ARTICLE 6. RETIRADA DEL DORSAL, XIP I BOSSA DEL CORREDOR

LLEIDA NIGHT RUN 2019

Els dorsals (amb xip) i bossa dels corredors s’entregaran el dijous de 17h a 19:30h a la Capella de Jesús – Seu Vella i, el mateix dia de la prova, de 11:00-14:30h a la Capella de Jesús – Seu Vella i, a la Plaça de la Sardana a partir de les 17:30h i fins les 20:30h, al punt de sortida de la cursa

L’ús incorrecte del dorsal-xip implicarà no sortir a la classificació oficial de la cursa.

És imprescindible presentar DNI, per a retirar el dorsal, i bossa del corredor.

El tallatge de la samarreta es demanarà en el formulari d’inscripció. No es garanteix el tallatge escollit als inscrits més tard del dia 17 de juliol de 2019.

ARTICLE 7. ASSISTÈNCIA MÈDICA

LLEIDA NIGHT RUN 2019

L’organització comptarà amb un servei d’ambulància, en el punt de la sortida/arribada.

ARTICLE 8. CLASSIFICACIONS I FOTOS

LLEIDA NIGHT RUN 2019

Per a la confecció de la classificació es tindrà en compte el temps net o real, tot i que per optar a premi es tindrà en compte el temps oficial (computat des del moment en que es dóna la sortida fins que el corredor passa per l’arribada).

La classificació final es publicarà a la pàgina web de la carrera: https://www.lleidanightrun.com

Es reservarà un espai a la mateixa web on es podran trobar fotografies de la cursa.

ARTICLE 9. DESQUALIFICACIONS

LLEIDA NIGHT RUN 2019

El servei mèdic de la competició i l’organització, estan facultats per a retirar durant la prova:

– Qualsevol corredor que manifesti un mal estat físic

– Al corredor que no realitzi el recorregut complert

– Al corredor que no tingui el dorsal o no el porti visible

– Al corredor que manifesti un comportament no esportiu

De la mateixa manera, podrà ser desqualificada la persona que falsifiqui o intenti falsificar el dorsal, o corri amb el nom d’un altre.

ARTICLE 10. VEHÍCLES

LLEIDA NIGHT RUN 2019

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats i autoritzats per la Organització de la cursa.

Queda totalment prohibit seguir als  corredors en cotxe, moto, bici o patins, degut al perill que pot suposar per als mateixos corredors.

Es recomana deixar el cotxe abans de pujar al Turó. No es podrà aparcar a Plaça la Sardana.

ARTICLE 11. PREMIS I REGALS

LLEIDA NIGHT RUN 2019

S’estableixen premis per els tres primers classificats, masculins i femenins, de la general i als primers de cada categoria , tan femení com masculí. Així com a l’equip més nombrós.

Hi haurà una bossa amb regals dels col•laboradors per a tots els participants, que es donarà en el moment de la recollida del dorsal. Els 400 primers participants que vinguin a buscar el dorsal tindran un gadged led de regal. 

En el moment de l’entrega de premis, l’Organització podrà sol•licitar al equip guanyador un certificat conforme es pertany als mateixos.

La organització no podrà garantir el premi a aquells corredors que no el recullin el dia de la prova.

ARTICLE 12. RESPONSABILITAT

LLEIDA NIGHT RUN 2019

L’organització no es fa responsable dels danys que poguessin causar o es poguessin causar els participants a la prova per imprudències o negligències de les mateixes. De la mateixa manera, els participants declaren estar en condicions físiques òptimes per a la realització de la mateixa i ho fan sota la seva responsabilitat, eximint a la Organització de la mateixa.

L’organització contractarà una assegurança d’accidents per cada participant (personal i intransferible)

Els menors de 18 anys participaran sota la responsabilitat d’un adult acompanyant.

Inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació plena de les normes.

ARTICLE 13. ACCEPTACIÓ

LLEIDA NIGHT RUN 2019

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, restarà al que decideixi la Organització, GoGoGo Runners.

La inscripció dels participants a la cursa, implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:

– Certifico que estic en bon estat físic.

– Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en la cursa pogués derivar com pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies a la organització, patrocinadors i col•laboradors.

– Renuncio a tota acció legal, que pogués derivar-se de la participació a la cursa

– Autoritzo a la organització de la cursa a la gravació total o parcial de la meva participació mitjançant pel•lícules, televisió, fotografies, radio i qualsevol mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar sense dret per la meva part a rebre cap compensació econòmica. No està permesa la captació d’imatges amb finalitat comercial sense el permís de la organització.

La inscripció a la cursa és personal i intransferible.

No s’admetran devolucions sota cap causa.

La Organització no assumirà cap responsabilitat si la cursa es suspèn o aplaça per raons de causa major.

ARTICLE 14. ABANDONAMENTS

LLEIDA NIGHT RUN 2019

L’organització espera i desitja que tots els participants acabin la prova. En cas d’haver d’abandonar la cursa, el corredor ho haurà de comunicar a un responsable de la Organització GoGoGo Runners.

ARTICLE 15. INFORMACIÓ

LLEIDA NIGHT RUN 2019

Per resoldre qualsevol tipus d’informació de la cursa, es pot contactar mitjançant email a info@gogogorunners.com

ARTICLE 16. PRIVACITAT

LLEIDA NIGHT RUN 2019

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en els arts 12 a 21 del Reglament General de Protecció de Dades (R 2016/679), GOGOGORUNNERS CLUB ESPORTIU amb CIF G25764259, amb domicili a Lleida, Avda. Prat de la Riba, li informa que la recollida i tractament de les Dades Personals que vostè ens facilita té com a finalitat poder gestionar les classificacions i resultats, i enviar publicitat sobre campanyes i productes.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i/o se sol•liciti la seva supressió per l’interessat de forma expressa.

GOGOGORUNNERS CLUB ESPORTIU ha adoptat les mesures organitzatives i de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers, que estableix la vigent LOPD i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD), i el Reglament Europeu de Protecció de Dades. Així mateix, garanteix que el tractament de les Dades de Caràcter Personal es realitza amb la màxima confidencialitat i seguretat, sense que les mateixes siguin cedides a tercers sense l’exprés consentiment del titular de les dades.

En virtut del que es disposa en l’article 15 i següents de la LOPD i en els termes que indica el seu RLOPD, i el Reglament Europeu de Protecció de Dades, el titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, transparència, supressió, limitació i portabilitat a les seves dades, dirigint-se per escrit a GOGOGORUNNERS CLUB ESPORTIU, amb domicili a Lleida, Avda.Prat de la Riba, 65 o bé a través de correu electrònic a info@gogogorunners.com

Assabentat i conforme amb l’exposat als apartats precedents, el/la participant CONSENTEIX EXPRESSAMENT I AUTORITZA a GOGOGORUNNERS CLUB ESPORTIU per a que tracti les Seves Dades de Caràcter Personal que voluntàriament cedeix i comunica, d’acord amb el que es disposa a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i les seves normes de desenvolupament, que limita la referida autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del Responsable del Tractament en l’àmbit de la institució, els seus departaments, ens, col•laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns necessaris per a l’eficaç acompliment de les seves atribucions i el compliment del seu objecte.

LLNR18